ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analytics)
องค์กร
  • สำนักงานประกันสังคม

  • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  • สำนักงานสถิติแห่งชาติ

  • กรมการจัดหางาน

  • สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน